standard-title Agrarisch – Salaris Administratie Uw salarisadministratie is bij ons in goede handen. Wij hebben kennis en kunde in huis over het voeren van salarisadministraties in verschillende sectoren. Loonstroken, loonbelastingaangiften, het aannemen van werknemers en uitdiensttreding van werknemers, kennis van diverse Cao’s, pensioenen en overige personeel gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de werkkostenregeling zijn voor ons bekende onderwerpen.

Agrarisch – Salaris Administratie

Uw salarisadministratie is bij ons in goede handen. Wij hebben kennis en kunde in huis over het voeren van salarisadministraties in verschillende sectoren. Loonstroken, loonbelastingaangiften, het aannemen van werknemers en uitdiensttreding van werknemers, kennis van diverse Cao’s, pensioenen en overige personeel gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de werkkostenregeling zijn voor ons bekende onderwerpen.

Loonstroken

Een werknemer heeft recht op een juiste, overzichtelijke en duidelijke salarisstrook. Door alle nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving, denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de Cao’s, de werkkostenregeling, subsidieregelingen en afdrachtverminderingen, is het voeren van een loonadministratie een vak apart geworden. Dit vergt van onze salarisadministrateurs kennis en deskundigheid en bovenal goede communicatieve vaardigheden. Hierdoor zijn wij in staat om samen met u door uw aanlevering van de mutaties in de lonen een correcte uitvoering te geven van de salarisadministratie. Doordat u als werkgever de juiste premies afdraagt richting de belastingdienst en pensioeninstanties voorkomt u achteraf ongemak bij een eventuele looncontrole. In een agrarische onderneming werken kinderen vaak al vanaf jonge leeftijd mee. Het begin ontstaat spelenderwijs, maar op een bepaalde leeftijd komt beloning voor de werkzaamheden om de hoek kijken. De kalenderjaarregeling kan hiervoor gebruikt worden. De KJ-regeling is een vereenvoudigde regeling voor de inhouding en afdracht van de over het loon van uw kind verschuldigde loonheffing. Deze regeling is gericht op geringe administratieve verplichtingen betreffende loonadministratie. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u wel te voldoen aan verschillende voorwaarden. Vakantiekrachten, het inschakelen van zzp’ers op agrarische bedrijven, seizoenmedewerkers, studenten en scholierenregeling. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen omtrent salarisadministratie in de breedste zin van het woord.

Arbeids- en ontslagrecht

Wij hebben veel ervaring op het gebied van arbeids- en ontslagrecht. Wij kunnen u adviseren over tal van onderwerpen die spelen bij het aannemen van personeel of bij uitdiensttreding van personeel.

Sociale verzekeringen

Nederland kent twee soorten sociale verzekeringen. Namelijk de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen tegen inkomensverlies als gevolg van werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als werkgever betaalt u de premies voor uw werknemer aan de belastingdienst. De premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden ieder jaar vastgesteld. De bedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld.

Arbeidsvoorwaarden

Voordat een nieuwe werknemer start binnen uw agrarische onderneming leggen werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst vast wat ze van elkaar mogen verwachten. In theorie mag dit ook mondeling, maar een schriftelijke vastlegging voorkomt doorgaans veel ellende. Naast het bepalen van de hoogte van het salaris dient ook nagedacht te worden over onder meer vakantiegeld, 13e maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds of bijvoorbeeld reiskostenvergoeding. Als uw branche een cao kent, zijn daarin afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor uw bedrijfstak. De bestaande cao voor uw branche is ook voor uw bedrijf bepalend.

Actuele ontwikkelingen

Vanaf 2015 is onder anderen verplicht de werkkostenregeling toe te passen. Onze salarisadministrateurs houden hun kennis van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het voeren van de salarisadministratie up-to-date.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling houdt in het vaststellen van de belastbaarheid van vergoedingen die u als werkgever verstrekt aan uw werknemers. Vanaf 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Maximaal mag 1,2% van de totale loonsom besteedt worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. De werkkostenregeling kent “gerichte vrijstellingen”, “intermediaire kosten”, “nihil waarderingen” en “forfaitkosten”. Gerichte vrijstellingen Deze vrijstellingen bevatten vergoedingen die u onbelast aan uw werknemers mag vergoeden. Onder meer gaat het hier om reiskosten, bijscholings-, cursus-, congres-, trainings-, studie- en outplacement kosten. Zakelijke verhuiskosten, vakliteratuur en maaltijden met een meer dan 10% zakelijk karakter. Tevens vallen bepaalde personeelskortingen en aanschaf van gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en Arbo voorzieningen onder deze vrijstelling. Intermediaire kosten Dit zijn kosten die betrekking hebben op de aanschaf of het onderhoud van zaken die tot het vermogen van de werkgever behoren. U kunt hierbij denken aan de auto van de zaak die ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer. Tevens vallen relatiegeschenken of kosten van een diner met een zakelijke relatie onder deze vrijstelling. Nihil waardering Voor sommige voorzieningen en verstrekkingen geldt een nihil waardering of een lagere waardering. Hierbij kunt u denken aan consumpties op de werkplek, kleding zoals uniformen en overalls, kleding die achter blijft op het werk met een bedrijfslogo van een bepaalde afmeting. Forfaitkosten Dit betreft alle vergoedingen en verstrekkingen waarvoor geen nihil waardering en niet als gerichte vrijstelling of als intermediaire kosten zijn aan te merken. Voor de verschillende vrijstellingen gelden specifieke voorwaarden. Wij kunnen u helpen uw administratie zo in te richten dat u optimaal gebruik kunt maken van de werkkostenregeling.