standard-title Agrarisch – Bedrijfsadvies Onze adviseurs hebben veel kennis uit de praktijk en hebben ervaringen opgedaan op het gebied van adviseren. Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van de bedrijfsvoering van u bedrijf en fungeren als sparringpartner om samen met u te zorgen voor de best mogelijk oplossingen en beslissingen die u dient te maken om uw bedrijf tot een succes te maken.

Agrarisch – Bedrijfsadvies

Onze adviseurs hebben veel kennis uit de praktijk en hebben ervaringen opgedaan op het gebied van adviseren. Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van de bedrijfsvoering van u bedrijf en fungeren als sparringpartner om samen met u te zorgen voor de best mogelijk oplossingen en beslissingen die u dient te maken om uw bedrijf tot een succes te maken.

Opstartfase

Algemeen Wanneer u een agrarisch bedrijf begint komen er heel veel vragen op u af. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het nemen van de juiste volgorde van de stappen. Ook hier geldt, zoals bij andere onderwerpen, een goed begin is het halve werk. Succesvolle ondernemingen zijn meestal ontstaan uit interesse, passie en ambities in een bepaalde sector en zijn zelden ontstaan uit drijfveren zoals bijvoorbeeld “ik wil rijk worden”. Voordat u begint met de opstartfase van uw bedrijf heeft u zelf al heel wat denkwerk verricht en afwegingen gemaakt. Wij hebben veel kennis in huis op agrarisch gebied. De beide eigenaren van Drenthe Signaal hebben een agrarische achtergrond, zodat hun inzichten ook zijn gestoeld op praktijkervaringen. U dient veel keuzes te maken, onder andere over de ondernemingsvorm, welke past het best bij u als ondernemer. Hoe krijg ik een BTW-nummer of val ik voor de BTW onder de landbouwregeling. Is een financiering nodig en hoe kom ik aan een geldverstrekker. Zo komt u te staan voor vele vragen waar u niet één, twee, drie een antwoord op heeft. Wij kunnen u hierbij ondersteuning bieden en u begeleiden in dit traject. Ondernemingsplan In een ondernemingsplan beschrijft u uw plannen voor de agrarische onderneming. Tevens dient u een inschatting te maken van de mogelijke risico’s die u in de agrarische sector loopt. Voor sommige risico’s kan een verzekering worden afgesloten en andere risico’s kunt of vermijden of accepteren, indien dit risico klein is en dat de kans dat dit risico zich voordoet minimaal is. U brengt verder in kaart hoeveel geld u nodig heeft om uw agrarische onderneming te kunnen starten. Hierbij kunt u gebruik maken van verschillende typen begrotingen. Een investerings-, financierings-, exploitatie-, liquiditeits- en persoonlijke begroting. Beschrijf in uw ondernemingsplan de eisen waaraan uw bedrijf dient te voldoen. U kunt hierbij denken aan milieuvergunningen, welke diploma’s zijn vereist, inschrijvingen en/of lidmaatschappen. Maar ook een beschrijving van de inrichting van uw administratie behoort bij uw ondernemingsplan. Welk gedeelte van de administratie gaat u uitbesteden en welk gedeelte kunt u zelf beheren? Verder vermeldt u in uw ondernemingsplan informatie over u als ondernemer. Een ondernemingsplan opstellen kost energie en tijd. Bij het doorlopen van de verschillende fasen van het opstellen van het ondernemingsplan komen alle aspecten aan bod, zowel de voor de hand liggende aspecten als de aspecten waar u in eerste instantie niet aan gedacht heeft. Het opstellen van een dergelijk plan geeft inzicht in de kansen, bedreigingen, risico’s en in de eventueel nog te maken keuzes.

Bedrijfsovername

Er zijn verschillende vormen waarop een bedrijfsovername kan plaatsvinden. Mogelijk heeft u familie die het agrarisch bedrijf willen overnemen. Heeft u geen familie dan kunt u nog inventariseren of mogelijk een medewerker bereid is het bedrijf over te nemen. Voor de verschillende vormen van overname zijn fiscale faciliteiten beschikbaar, indien men voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Tevens kan een bedrijfsovername, bijvoorbeeld bij een overname van het bedrijf van vader op zoon, geruisloos geschieden. Dit houdt in dat over de meerwaarde van het bedrijf op het moment van de overdracht niet behoeft te worden afgerekend. De zoon gaat dan verder met de oude boekwaarden van het overgenomen bedrijf. Alle overname vormen kennen hun eigen voor- en nadelen. Wanneer er geen opvolgers zijn behoort de verkoop van het agrarische bedrijf tot de mogelijkheden. Natuurlijk brengt dit behalve het financiële aspect ook emotionele aspecten met zich mee. U heeft vaak eigenhandig het bedrijf opgebouwd en heeft het zien groeien tot wat het nu is. Voor de nodige zakelijke beslissingen is het verstandig een adviseur te raadplegen die net iets verder van het bedrijf afstaat als uzelf. In eerste instantie is het van belang dat uw agrarische onderneming in goede staat verkeert. Het is van belang dat u blijft investeren in gebouwen en machines, indien u wilt verkopen, zodat het een aantrekkelijk agrarisch bedrijf is en blijft voor eventuele kopers. De waarde van de agrarische onderneming dient bepaald te worden. Hiervoor zijn verschillende methoden. Om de juiste waarde vast te stellen kan men de uitkomsten van de waarden van de verschillende methoden bij elkaar optellen en delen, waardoor u op een reële waarde voor uw onderneming uitkomt. Drenthe Signaal kan u hierbij ondersteuning en begeleiding bieden, zodat u als ondernemer de juiste beslissing kan maken.

Ontwikkeling van uw bedrijf of bijzondere bedrijfssituaties

Indien u ondernemer bent heeft u meestal de behoefte om te groeien. Meer gronden, meer quotum of mogelijk wilt u personeel aannemen. Om te kunnen groeien is in de eerste plaats visie nodig en een plan. Echter vaak komt het neer op het maken van de juiste keuzes die passen bij u en uw onderneming. Door het leveren van een constante kwaliteit kan mond-tot-mond reclame u meer klanten opleveren met tot gevolg dat uw liquiditeitspositie verbetert. Tevens kunt u denken aan innoveren. Innoveren, nieuwe markten aanboren, kost tijd en vraagt van u als ondernemer veel energie. Het innovatietraject mag bovendien niet de dagelijkse gang van zaken van uw huidige activiteiten verstoren. Tijd en geld spelen hier een belangrijke rol. Over het nemen van belangrijke beslissingen op dit gebied kunnen wij u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Soms gaan de zaken ook niet zoals u had verwacht en ontstaat er bijzondere bedrijfssituaties. Een mogelijk probleem zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de kosten oplopen en dat het kredietlimiet keer op keer wordt overschreden. Het is belangrijk dat u deze signalen niet negeert en tijdig aan de bel trekt om te analyseren waar de problemen precies zitten. Wij kunnen fungeren als sparringpartner en mogelijk zien “vreemde ogen” makkelijker een oplossing of een andere oplossing voor uw problemen.

Grote investeringen en financieringen

Indien u van plan bent binnen uw agrarische onderneming te investeren doet u er verstandig aan in het voortraject contact te zoeken met uw administratiekantoor om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende fiscale faciliteiten. Bijvoorbeeld aankoop van landbouwgrond, bouw van een stal of een nieuwe tractor of machine. Bepaalde regelingen kunnen u veel geld besparen en dit zijn ook vaak die machines en/of gebouwen die goed zijn voor ons milieu. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt dat investeringen onder een bepaald bedrag en boven een bepaald bedrag nihil is. Verder zit ook in de bedragen daar tussen een afbouw verwerkt van het aftrekpercentage. Onder bepaalde voorwaarden kan men ook recht hebben op energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. De beide regelingen kunnen niet cumuleren. Wel kan in bepaalde gevallen samen met deze aftrekken de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gelden. Zowel voor het aanvragen van de verschillende faciliteiten als voor eventuele desinvesteringsbijtellingen gelden termijnen waar binnen het één en ander geclaimd c.q. aangevraagd dient te worden. Bovendien is het moment van investeren belangrijk en bepaalt in hoeverre u optimaal kunt profiteren van de faciliteiten. Het is daarom van belang uw boekhouder op de hoogte te brengen van uw voornemens van investeren. Bovendien kan uw adviseur behulpzaam zijn bij eventuele financieringsaanvragen bij verschillende banken en/of andere mogelijke opties van financiering.

Subsidieadvies

Voor de agrarische onderneming zijn verschillende subsidiemogelijkheden aanwezig, waar u wellicht voor in aanmerking komt. Om succesvol subsidies aan te vragen is het verstandig om hiervoor de juiste volgorde van de stappen te nemen. Wij kunnen u hierbij ondersteuning bieden.

Beëindiging van uw bedrijf

Door verschillende situaties kan het onoverkomelijk zijn dat u uw agrarische onderneming dient te beëindigen. Ook een beëindiging van uw bedrijf vraagt om advies. Kan u bedrijf verkocht worden aan een derde of zijn er nog overname of doorstart mogelijkheden aanwezig. Welke bestanddelen van uw bedrijf kunnen worden overgebracht naar uw privé vermogen en tegen welke waarde dient dit dan te geschieden? Hoe hoog worden eventuele boekwinsten waarover u dient af te rekenen met de fiscus en heeft u recht op stakingsaftrek? Mogelijk heeft u een fiscale oudedagsreserve opgebouwd welke bij de beëindiging vrijvalt in de winst. Ook hier zijn fiscale mogelijkheden aanwezig om belastingbetaling uit te stellen of over te dragen. Dit zijn mogelijke vragen waar u tegen aanloopt bij een bedrijfsbeëindiging. Wij kunnen u begeleiden in het beëindigingsproces van uw onderneming, zodat u positief terug kunt kijken op de bedrijfsbeëindiging.

Gecombineerde opgave

Als agrarisch ondernemer heeft u de verplichting jaarlijks de gecombineerde opgave in te dienen. Tevens vraagt u daarbij de bedrijfstoeslagen aan. Onze specialisten kunnen deze opgave geheel voor u verzorgen en u adviseren bij het maximaal te behalen rendement. Ook kunnen wij de door u ingevulde aanvraag controleren en aanvullen.

Mestwetgeving

Wij stellen desgewenst het bemestingsplan op zodat u kunt voldoen aan de wettelijke gebruiksnormen.

Fosfaatrechten

Het fosfaatrechtenstelsel voor de Nederlandse melkveehouderij is ingegaan per 1 januari 2018. Bedrijven met melkvee mogen dan niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij over rechten beschikken. Voor u als ondernemer brengt dit veel vragen met zich mee. Drenthe Signaal heeft de beschikking over een team van specialisten die u hierin kunnen adviseren en begeleiden. Denk hierbij onder andere aan bezwaar- en beroepsprocedures en overdracht van uw rechten.