standard-title MKB / ZZP – Bedrijfsadvies Onze adviseurs hebben veel kennis uit de praktijk en hebben ervaringen opgedaan op het gebied van adviseren. Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van de bedrijfsvoering van uw bedrijf en fungeren als sparringpartner om samen met u te zorgen voor de best mogelijk oplossingen en beslissingen die u dient te maken om uw bedrijf tot een succes te maken.

MKB / ZZP – Bedrijfsadvies

Onze adviseurs hebben veel kennis uit de praktijk en hebben ervaringen opgedaan op het gebied van adviseren. Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van de bedrijfsvoering van uw bedrijf en fungeren als sparringpartner om samen met u te zorgen voor de best mogelijk oplossingen en beslissingen die u dient te maken om uw bedrijf tot een succes te maken.

Opstartfase

Algemeen Wanneer u een bedrijf begint komen er heel veel vragen op u af. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het nemen van de stappen in de juiste volgorde. Ook hier geldt, zoals bij andere ondernemersvraagstukken, een goed begin is het halve werk. Succesvolle ondernemingen ontstaan meestal uit interesse, passie en ambities in een bepaalde sector en zijn zelden ontstaan uit een motief zoals bijvoorbeeld “ik wil rijk worden”. Voordat u begint met de opstart van uw bedrijf heeft u zelf al heel wat denkwerk verricht en afwegingen gemaakt. U kunt hierbij denken aan uw kwaliteiten van ondernemerschap. Bezit u voldoende luistervaardigheden en doorzettingsvermogen en hoe is het gesteld met uw normen en waarden. Luistervaardigheden zijn belangrijk om te kunnen voldoen aan de specifieke wensen van uw toekomstige klant en het bereiken van uw doelstellingen. Normen en waarden zijn belangrijk bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. U kunt hierbij denken aan de gouden regel “afspraak is afspraak” en aan het nemen van verantwoordelijkheid voor uw geleverde diensten of producten. Natuurlijk is het mogelijk om uw capaciteiten te vergroten en daarbij inzichten te verschaffen door het volgen van cursussen. Ondernemingsplan In een ondernemingsplan beschrijft u de plannen voor uw onderneming. Welke diensten of producten ga ik leveren c.q. vervaardigen? Via onderzoek wordt in beeld gebracht waar de kansen en/of bedreigingen in de markt liggen. Vervolgens brengt u uw persoonlijke sterke punten in verband met die kansen in de markt. U inventariseert of u de juiste maatregelen neemt voor de bedreigingen die zich voordoen in die markt. Wij noemen dit een SWOT-analyse. Na dit onderzoek ontstaat er een steeds specifieker beeld van uw toekomstige klant en neemt u daarvan de beschrijving op in uw ondernemingsplan. Tevens dient u een inschatting te maken van de mogelijke risico’s die u met uw bedrijf loopt. Voor sommige risico’s kan een verzekering worden afgesloten en andere risico’s zijn te beperken door interne beheersingsmaatregelen indien deze risico’s beperkt zijn en dat de kans bestaat dat dit risico zich voordoet minimaal is. In dit kader is het verstandig algemene voorwaarden op te stellen voor de klant. Dit biedt duidelijkheid voor de klant en bakent uw verantwoordelijkheid af. Daarnaast is het van belang dat u de financieringsbehoefte in kaart brengt om uw bedrijf te kunnen starten. Dit kan zijn voor het vervaardigen of kopen van producten en/of diensten, welke u gaat leveren. Om de financieringsbehoefte in kaart te brengen is het van belang om een aantal deelbegrotingen te maken:

  • investeringsbegroting;
  • exploitatiebegroting;
  • liquiditeitsbegroting;
  • persoonlijke begroting.

In het ondernemingsplan is door u tevens aangegeven of u van plan bent personeel aan te nemen, in te huren via een uitzendbureau of dat u in eerste instantie de werkzaamheden alleen gaat uitvoeren. Beschrijf in uw ondernemingsplan de eisen waaraan uw bedrijf dient te voldoen. U kunt hierbij denken aan vergunningen, welke diploma’s zijn er vereist, inschrijvingen en/of lidmaatschappen. Maar ook een beschrijving van de inrichting van uw administratie behoort bij uw ondernemingsplan. Welk gedeelte van de administratie gaat u uitbesteden en welk gedeelte kunt u zelf beheren? Verder vermeldt u in uw ondernemingsplan informatie over u als ondernemer. Een ondernemingsplan opstellen kost voorbereidingstijd. Met deze tijd en energie die u daarin heeft gestoken kunt u nadien uw voordeel behalen door gemakkelijker te kunnen bijsturen op veranderingen op een goed aangelegde basis. Tijdens het opstellen van uw ondernemingsplan komen alle aspecten aan bod, het opstellen van een dergelijk plan geeft dan ook inzicht in de kansen, bedreigingen, risico’s en de eventueel nog te maken keuzes.

Bedrijfsovername

Er zijn verschillende vormen waarop een bedrijfsovername kan plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • aandelenfusie;
  • bedrijfsfusie;
  • juridische fusie;
  • juridische splitsing.

Voor de verschillende vormen van fusies zijn fiscale faciliteiten beschikbaar,  indien voldaan wordt aan de daarvoor geldende voorwaarden. Tevens kan een overname geruisloos geschieden, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername van vader op zoon. Dit houdt in dat over de meerwaarde van het bedrijf op het moment van de overdracht niet behoeft te worden afgerekend. De zoon gaat dan verder met de oude boekwaarden van het overgenomen bedrijf. Tevens biedt de wet de mogelijkheid om tussen verschillende vennootschappen een fiscale eenheid aan te gaan. Indien bij een bedrijfsovername blijkt dat er sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is het van belang om te weten of deze fiscale eenheid kan worden verbroken zonder fiscale consequenties. Bij bedrijfsovername zijn er diverse vormen mogelijk met daarbij hun eigen voor- en nadelen. Een bedrijfsovername kan een flinke groei bewerkstelligen. Maar het is ook bekend dat in de praktijk de beoogde voordelen, zoals schaal- en synergievoordelen, vaak worden overschaduwd door tegenvallende resultaten als gevolg van niet bij elkaar passende bedrijfsculturen. Drenthe Signaal kan u hierbij ondersteuning en begeleiding bieden, waardoor u als ondernemer de juiste beslissing kan gaan nemen.

Ontwikkeling van uw bedrijf of bijzondere bedrijfssituaties

Indien u ondernemer bent heeft u meestal de behoefte om te groeien. Een stijgende lijn ontwikkelen in uw bedrijf. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden denkbaar en komt het vaak neer op het maken van de juiste keuzes die passen bij u en uw bedrijf. Door het leveren van een constante kwaliteit en het netjes nakomen van uw afspraken kan mond-tot-mond reclame u meer klanten opleveren met tot gevolg dat uw liquiditeitspositie verbetert. Tevens kunt u denken aan innoveren. Innoveren, nieuwe markten aanboren, kost tijd en vraagt van u als ondernemer veel energie. Het innovatietraject mag bovendien niet de dagelijkse gang van zaken van uw huidige activiteiten verstoren. Tijd en geld spelen hier een belangrijke rol. Over het nemen van belangrijke beslissingen op dit gebied kunnen wij u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Soms gaan de zaken ook niet zoals u had verwacht en ontstaan er bijzondere bedrijfssituaties. Een mogelijk probleem zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de kosten oplopen en dat het kredietlimiet keer op keer wordt overschreden. Het is belangrijk dat u deze signalen niet negeert en tijdig aan de bel trekt om te analyseren waar de problemen precies zitten. Wij kunnen fungeren als sparringpartner en mogelijk zien “vreemde ogen” makkelijker een oplossing of een andere oplossing voor uw problemen.

Grote investeringen en financieringen

Indien u van plan bent binnen uw bedrijf te gaan investeren doet u er verstandig aan in het voortraject contact te zoeken met uw adviseur om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende fiscale faciliteiten en financieringsfaciliteiten. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt dat voor investeringen die de ondergrens niet bereiken of de bovengrens overschrijden, geen aftrekfaciliteit op de ondernemingswinst mogelijk is. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is opgebouwd uit een aantal treden met daaraan gekoppeld een percentage van investeringsaftrek. Wellicht is het aantrekkelijker een investering uit te stellen of juist naar voren te halen. Onder bepaalde voorwaarden kan men ook recht hebben op energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek.  De beide regelingen kunnen niet cumuleren. Wel kan in bepaalde gevallen deze samenvallen met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zowel voor het aanvragen van de verschillende faciliteiten als voor eventuele desinvesteringsbijtellingen gelden termijnen, waar binnen het één en ander geclaimd c.q. aangevraagd dient te worden. Bovendien is het moment van investeren belangrijk en bepaalt in hoeverre u optimaal kunt profiteren van deze fiscale  faciliteiten. Het is daarom van belang uw adviseur in kennis te  stellen van uw voornemens om te gaan investeren in uw onderneming. Bovendien kan uw adviseur behulpzaam zijn bij eventuele financieringsaanvragen bij verschillende banken en/of andere mogelijke opties van financiering. De bedrijfsfinanciering is sterk aan het veranderen en momenteel zijn stapel financieringen erg in. Dit houdt in dat de financiering niet alleen bij banken wordt ondergebracht maar bijvoorbeeld ook een deel bij leasemaatschappijen en/ of privé -investeerders. Indien hier vragen over zijn, neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen kijken welke financieringsvorm het beste bij uw bedrijf past.

Subsidieadvies

Maakt u onderneming gebruik van alle subsidiemogelijkheden? Er zijn tal van subsidies waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Het vraagt om de juiste aanpak om succesvol subsidie aan te kunnen vragen. Hierin willen wij u graag ondersteunen.

Beëindiging van uw bedrijf

Door verschillende situaties kan het onoverkomelijk zijn dat u uw bedrijf dient te beëindigen. Ook een beëindiging van uw bedrijf vraagt om advies. Kan u bedrijf verkocht worden aan een derde of zijn er nog overname- of doorstart mogelijkheden aanwezig. Welke bestanddelen van uw bedrijf kunnen worden overgebracht naar uw privé vermogen en tegen welke waarde dient dit dan te geschieden?  Hoe hoog worden eventuele boekwinsten waarover u dient af te rekenen met de fiscus en heeft u recht op stakingsaftrek? Mogelijk heeft u een fiscale oudedagsreserve opgebouwd welke bij de beëindiging vrijvalt in de winst. Ook hier zijn fiscale mogelijkheden aanwezig om belastingbetaling uit te stellen of over te dragen. Dit zijn mogelijke vragen waar u tegen aanloopt bij een bedrijfsbeëindiging. Wij kunnen u begeleiden in het beëindigingsproces van uw onderneming, zodat u positief terug kunt kijken op de bedrijfsbeëindiging.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen stelt de vraag of het ondernemend handelen mogelijke conflicten op de lange termijn over het hoofd ziet bij het vervullen van klantwensen op de korte termijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor een duurzame visie op de bedrijfsvoering. Zijn het vervullen van de behoeften op de korte termijn wel altijd het beste voor de klant en de maatschappij op de lange termijn. Bij het leveren van waarde voor de klant heeft het de voorkeur dat zowel het welzijn van de klant, medewerkers, leveranciers, investeerders, kortom alle belanghebbenden, als dat de samenleving in het algemeen bevordert. Het is van belang dat bedrijven de belangen van de samenleving mee laten wegen in hun beslissingen. Van bedrijven wordt inmiddels wereldwijd door milieubeweging en consumentengroepen geëist dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke gevolgen van hun handelen. Bedrijven met een vooruitziende blik en duurzaam handelend aanvaarden hun verantwoordelijkheden voor de wereld om hen heen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor elk bedrijf anders en hangt af van de bedrijfsgrootte, sector, cultuur en de te voeren strategie. Tevens kan door het verstrijken van de tijd de doelstelling wijzigen en andere inzichten ontstaan.